Nền tảng website bóng đá nổi tiếng và uy tín

Chuyển tới nội dung

Thời khóa biểu “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa và Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2023 - 2024 cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13

18.09.2023

Căn cứ Công văn số 4337/BGDĐT- GDCTHSSV, ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức ”Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2023 - 2024.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và công tác quản lý sinh viên, trang bóng đá uy tín ban hành Kế hoạch triển khai “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13 như sau: 

1. Mục đích Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục; thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của Ngành Giáo dục đến sinh viên. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật... giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - SV, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với SV. 

2. Yêu cầu Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa phải được tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao. Làm cho sinh viên nắm chắc các văn bản Quy chế, quy định của Nhà nước, của Bộ GD&ĐT và các quy định của Nhà trường. Sinh viên có thảo luận, đối thoại trong thời gian học tập, làm bài thu hoạch sau khi học xong để đánh giá cuối đợt học tập cuối khóa học và báo cáo kết quả về Bộ GD&ĐT và cơ quan chủ quản cấp trên theo quy định. 

3. Đối Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13.

Sinh viên xem chi tiết kế hoạch và thời khóa biểu tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác